1.SINIF

 1.SINIF HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersinin amacı; çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlamak, temel yaşam becerileri kazanmaları yanında olumlu kişisel özellikler geliştirmelerine de yardımcı olmaktır. Hayat Bilgisi derslerimizde öğrencilerin yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları ve diğer disiplinler ile ilişkilendirilmeleri yönünde bir bakış açısı geliştirmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimize analitik düşünme, problem çözme, organize olma, süreç değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma yapma, iletişim kurma, karar verme, çevre bilinci edinme, bilinçli tüketicilik bilinci kazanma, sağlığını koruyabilme, öğrenmeyi öğrenme, kendini tanıma, duygu yönetimi, sorumluluk alma, farklılıklara saygı, neden-sonuç ilişkilerini kavrama gibi önemli becerileri kazandırıyoruz.

 

HEDEFLERİMİZ

Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.

Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.

Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

1.SINIF MATEMATİK

Kurumumuzda Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız; öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarını sağlamaktır. Öğrenciler ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırabilmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir. Basitten-karmaşığa, yakından-uzağa, somuttan-soyuta, bilinenden-bilinmeyene ilkelerine uyularak öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştırıp özgüvenlerini artırmaya yardımcı oluyoruz.

 HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz; matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar.

-Zihinden hesaplamalar yaparlar.

-Dört işlem becerisine sahip olurlar.

-Problem kurarlar ve çözerler.

-Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar.

-Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler.

-Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.

-Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

 
1.SINIF TÜRKÇE

Kurumumuz Türkçe dersinde; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, Türkçe dilimizi doğru ve etkili kullanan, kelime hazinesi geniş, kendi kendini değerlendirebilen bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu nedenle Türkçe programımız bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.

Birinci sınıfın okuma-yazma becerilerinin kazandırılması yanı sıra öğrencilerimizin görsel okuma ve görsel algının geliştirilmesi, dinleme, iletişim kurma ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi Türkçe dersi kapsamında üzerinde durulan diğer becerilerimizdendir. Öğrencilerimizin bu alanlarda gelişmelerini sağlayacak bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu aktivitelere yer vermekteyiz.

  

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar.

-Cümle okuma-yazma çalışmaları yapar ve cümlelerden metinler oluştururlar.

-Dinleme ve izleme becerisini ve dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler.

-Okuma kurallarına uyarak okuduğu metni tam ve doğru olarak anlarlar.

-Kitap okumaya istekli olurlar.

-Şekil, sembol ve işaretleri tanırlar.

-Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirirler.

-Konuşma kurallarına uyarlar.

-Yazma kurallarına uyarak yazma ile ilgili beceriler geliştirirler.

-Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterirler.

-Anlamlı ve kurallı tümce oluşturarak anlam özelliklerine göre tümceler oluştururlar.

-Noktalama işaretlerini kullanırlar.

-Yazım kurallarına uyarlar.

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.