4. Sınıf

4. SINIFLAR – TÜRKÇE

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencilerde kelime dağarcığını, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda uygulanan okuma bandı etkinliği ile kitap sevgisini geliştirerek, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığının kazanılması üzerinde durulur.

HEDEFLERİMİZ

  • Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.
  • Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.
  • Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

4. SINIFLAR  MATEMATİK

Öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendikleri bilgileri içselleştirir. Kurumumuzda dördüncü sınıfta matematik dersinin amacı hayatın her alanında matematiğin yer aldığı konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin matematik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak, matematiksel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan, akıl yürütme ve yorumlama ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde, kendine güven duyan ve problem çözme basamaklarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlarda çözmekte kullanabilen, bireyler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

  • Matematikten keyif alırlar.
  • Sayıları etkin kullanırlar.
  • Dört işlemi hatasız ve hızlı yaparlar.
  • Fikir yürütme ve üretmeye yönelik çalışmalar yaparlar.
  • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.
  • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerle ilişkilendirir, psikomotor becerilerini en iyi şekilde kullanırlar.

4. SINIFLAR  FEN BİLİMLERİ

Kurumumuzda Fen Bilimleri dersinin amacı; içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, gelişmelerin hızlı değişimine uyum sağlamaya çalışarak, bilimsel verilere dayanarak; sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, araştırmayı seven, çevresinde olan olayları anlayabilen, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel bir yaklaşımla çözebilen, bilimin doğasını bilen, fen ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz; öğrencileri doğaya karşı merak uyandırarak, çevresindeki teknolojik gelişmelere karşı merakını arttırabilmek ayrıca öğrencilerimizin yaşamlarındaki değişim ve gelişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Bu ders ile öğrencilerin teorik olarak donanımlı, deneysel gözlem yapabilen, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

4.SINIFLAR  SOSYAL BİLGİLER

Kurumumuzda Sosyal Bilgiler dersinin amacı, öğrenme tekniklerini öğrenen, birey olarak kendilerine özgü olduklarını fark eden, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, tarihi inceleyen ve ulusça kazanılan başarıları öğrenen, bağımsızlık düşüncesini geliştiren, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, fiziksel ve duygusal açıdan mutlu bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Sosyal bilgiler dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin yaşadığı çevrenin özelliklerini bilerek, çevreye uyum sağlayabilen, vatanını ve milletini seven, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayıp, içselleştiren, devletin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, laik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.