Proje Çalışmaları

SEMEP PROJESİ
•  PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Fen Bilimleri Bölümü
•  PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
•  ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU: İlkokul ve ortaokul öğrencileri
• PROJENİN AMACI: SEMEP projesi, bilginin doğrudan alınıp aktarılması değil, bilginin keşfedilmesini temel alan, etkili eğitim teknikleri uygulanarak, yaşayarak öğrenme ilkesini amacı olarak benimsemiştir. Öğrencilerimizde yaratılıcılığı ön plana çıkarmak, çevre bilincini bölgesel ve daha geniş kapsamlı olarak geliştirmek, sorun çözebilme becerisini arttırmak, yaşam için çevre, çevre için yaşam bilincini oluşturmak SEMEP’in amaçlarından birkaçıdır. UNESCO tarafından belirlenen yıllık tema koordinatörlere bildirilir. Okullar bir yıl boyunca çalışmalarını yürütürler ve yıl  sonunda bu çalışmalar değerlendirilir.
• PROJENİN HEDEFİ: Bilinçli, araştıran, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek, çevrelerine duyarlı bir anlayış oluşturmaktır.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: UNESCO tarafından her yıl bir tema belirlenir. Tema ulusal koordinatörlere bildirilir. Ulusal koordinatörler konuları bölge koordinatörlerine bildirir. Bölge koordinatörleri bölge okulları ile tema doğrultusunda yıl boyunca çalışmaları yürütür. Yıl sonunda değerlendirme yapılır. Yıl içerisinde uluslararası iletişim sürekli olarak gerçekleştirilir.
• PROJE ÜRÜNLERİ: Yarışma hazırlıkları. Fotoblok. Pano çalışmaları. Öğrenci sunumları. Anket çalışmaları.

ÇEP PROJESİ (ÇEVRE EĞİTİM VE UYGULAMA)
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Fen Bilimleri Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU: İlkokul ve ortaokul öğrencileri
• PROJENİN AMACI: Tüm öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak ve onların çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamakta, böylelikle okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde, oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında düşünen, sorgulayan ve hesap soran, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturmaktır. Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi ile sürdürülebilir kalkınma anlamında çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi gençlere, bugünden; çevreyi korumak ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yüklemek ve onların çözüme katılımlarını sağlamak için ortaklık zemini oluşturmaktır.
• PROJENİN HEDEFİ: ÇEP çalışmaları ile öğrencilere çevreyi korumak ve iyileştirmek için gerekli bilgiyi, değer yargılarını, tutum, sorumluluk ve becerileri kazanmaları yolunda olanak sağlamak; bireylerde ve toplumda, çevreye dönük yeni davranış biçimi yaratmaktır. Projenin hedeflerinden biri de bilinçli tüketici olmaktır.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi uygulamaları üç şekilde yapılmaktadır.Çevre Eğitimleri. Çevre Denetimleri.Çevre Eylemleri. Proje kapsamında her okuldan en az iki çevre gönüllüsü öğretmen ve her sınıftan en az beş çevre gönüllüsü öğrenci belirlenir ve eğitime tabi tutulurlar. Çevre gönüllüsü öğrenciler kendilerine dağıtılan çevre gönüllüsü öğrenci kimlik kartı ile tanınırlar. Her okulun bulunduğu semtteki öğrencisi, bu alandaki çevrenin düzenlenmesi ve takibinden sorumludur. Çevre gönüllüsü öğrenciler, yasal sınırlar içinde kalmak ve suç oluşturmamak üzere gösteri ve etkinlikler yapabilirler. Orman ve Gençlik Kampları ile bu faaliyetlere katılan öğrencilere doğal hayatın tanıtılması, ormanların sevdirilmesi sağlanır, sahiplenme bilinci gelişmiş insanların katkı ve katılımıyla ormanların yangınlardan ve her türlü bozulmadan korunmasını temin etmesi şeklinde gayret gösterirler. Tarihi, turistik, kültürel ve doğal varlıkların korunması ve çevrenin iyileştirilmesi için mücadele etmek öğrencilerin öncelikli konularındandır.
• PROJE ÜRÜNLERİ: Şişe kapağı toplama. Atık yağ toplama. Pano çalışmaları. Çevre haftası çalışmaları.

MİNİK TEMA PROJESİ
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Fen Bilimleri Bölümü

• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU: 1, 2, 3. ve 4.sınıf öğrencileri
• PROJENİN AMACI: Erken yaşlarda öğrencilerimizin çevre ve çevre ile ilgili problemler hakkında farkındalık kazanmalarını, bilgi edinmelerini, tutumlar geliştirmelerini, beceri kazanmalarını ve katılımda bulunmalarını sağlamaktır.
• PROJENİN HEDEFİ: Çocukluk dönemi insan gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu nedenle çocukların bu dönemdeki deneyimleri, ömür boyu sahip olacakları yaklaşımlarını, değer yargılarını, davranışlarını, alışkanlıklarını, becerilerini ve kimliğini belirlemede etkilidir. Hayatlarının çocukluk evresinde yapılacak etkinlikler, doğa sevgisi kazandırmak ve sürdürülebilirliğe yönelik doğru tutum ve davranışlar geliştirmeleri için etkili bir yöntemdir.
Çocuklarımızın hayatlarının bu evresini fırsat olarak değerlendirip geliştirilen Minik TEMA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle 2010 yılından bu yana uygulanan Türkiye'nin en kapsamlı, çocuklar için geliştirilmiş, doğaya yönelik etkinliklerin yer aldığı bir çevre eğitimi programıdır. 42 etkinliğin ve hafıza oyunu, meşe ve toprak posterleri, çocuk kitabı, gözlem kutusu gibi materyallerin bulunduğu program her yıl Eylül-Haziran ayları arasında uygulanmaktadır.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Eğitime başlamadan önce “Minik Tema Eğitim Programı”nın tüm bölümleri okunur ve içerik analiz edilir. Etkinlikler sınıf seviyelerine göre çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak seçilir.
Programın amacına ulaşabilmesi 26 etkinlik uygulanmak üzere seçilir. Seçilen etkinliklerden bir uygulama takvimi oluşturulur.
Aktif öğrenme ilkelerine uygun bir öğrenme ortamı hazırlanarak, çocuk merkezli bir öğrenme sürecine başlanır.
Etkinlikler uygulama takvimine bağlı kalınarak gerçekleştirir. Minik Tema Eğitim Programı kapsamında çocukların ulaşması beklenilen kazanımların kalıcılığını arttırmak amacıyla kendi eğitim programı içerisinde farklı zamanlarda aynı kazanımları ele alan destekleyici etkinliklere yer verilir.
Programın etki ve verimliliğinin ölçülebilmesi, çocuklardaki gelişmelerin takip edilebilmesi için çocuk değerlendirme formları; program uygulanmaya başlamadan önce ve program tamamladıktan sonra, toplamda iki kez her çocuk için ayrı ayrı doldurulur. Her etkinliğin sonunda sonuç raporları doldurulur.
PROJE ÜRÜNLERİ: Pano Çalışmaları

YAVRU TEMA PROJESİ
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Fen Bilimleri Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU: 5.- 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencileri
• PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin sürdürülebilirliği yaşam ilkesi olarak benimsemiş, toprağın önemini kavrayan, toprağın karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike olan erozyonu tanıyan, erozyonla mücadele eden, doğal varlıkları koruyan, çevreye karşı duyarlı birer ekolojik okuryazar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
• PROJENİN HEDEFİ: Yavru Tema çalışmaları ile öğrencilerde; sorumluluk alma, liderlik, çözüm üretme, araştırmacılık, topluluk önünde konuşma yapabilme, kendini ifade edebilme, gönüllülük bilinci kazanma, sosyal sorunlara ve çevresine duyarlı olma bilincini aşılamaktır.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Yavru TEMA talep eden  ortaokul ile görüşerek bu çalışmanın tanıtılması ile başlar. Okullarda erozyon ve çevre eğitimlerinin verilmesi, meşe palamudu tohumları toplanması ve yetiştirilmesi, fidan dikimi, çevre gezileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve doğa ve erozyon eğitim kampının içinde yer aldığı faaliyetlerden oluşur. Bunun yanı sıra okullarda belgesel filmler izlenir, gönüllülük çalışmaları yürütülür, atık yönetimine dair çalışmalar, çevre temizliği yapılır, resim, kompozisyon, şiir yarışmaları düzenlenir. 
• PROJENİN ÜRÜNLERİ: Pano çalışmaları.

EKO-OKULLAR PROJESİ
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Fen Bilimleri Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU: 5.- 6.- 7. ve 8. sınıf öğrencileri
• PROJENİN AMACI: Eko-okullar programı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre bilinci ve çevre yönetimi becerileri kazandırmak, ayrıca sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan, öğrencilerin etkin katılımı ile gerçekleşen bir programdır. Özel Marmara Ortaokulu 1999 yılından beri bu programa üye olup ilk yeşil bayrağını 2001 yılında almıştır. Uluslararası düzeyde tanınan bir eko-etiket olan yeşil bayrak iki yılda bir yenilenmektedir.
• PROJENİN HEDEFİ: Okulumuzda verilen çevre eğitiminin hedefi; çevresine duyarlı, çevre sorunlarının farkında olan, çözümler üreten ve bunları hayata geçirebilen bireyler yetiştirmektir. Eko-okullar projesi çocukların farklı bakış açılarıyla 7 adımda gerçekleştirmesi gereken uygulamalarla öğrencilerin sürdürülebilir çevre bilinci kazanmalarını sağlayan uluslararası bir eko-etikettir.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Kayıt Olma. Programı yürütme. Ödül için başvuruda bulunma. Ödül yenilenme.
• PROJENİN ÜRÜNLERİ: Pano çalışmaları. Yeşil bayrak.

HAKLARIMLA BÜYÜYORUM
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• PROJENİN BOYUTU: Okul içi
• PROJENİN AMACI: Çocukların kendi hakları konusunda bilgilenmeleri, haklarına sahip çıkabilmeleri, sözleşmede yer alan hak-görev ve sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılması, yetişkinlerin çocuk hakları konusundaki uygulamalara destekleri ve duyarlılıklarını artırmak.
• PROJENİN HEDEFİ: Öğrencilerin hak ve sorumlulukları hakkında farkındalık sağlayarak, çevreye ve yetişkinlere duyurabilmelerini sağlamak.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Sınıf içinde ve okul ortamında uygulanacak rehberlik etkinlikleri ile ilgili kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin (broşür vb.) hazırlığının yapılması. Çocuk Hakları gününde öğrencilerin yakalarında taşıyacakları rozetlerin hazırlanması. Okul panolarının hazırlığı için gerekli materyallerin toplanması için sınıf temsilcilerin görevlendirilmesi. Çocuk Hakları günü için okul ortamında sergilenecek ağaç panonun, günün anlam ve önemini vurgulayan yazılı ve görsel materyallerle düzenlenmesi. 7 dakikalık konuyla ilgili çizgi filmi ve sunumu öğrencilere izlettirdikten sonra çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda görüş alışverişi yapılması. Çocuk Hakları broşürünün sınıfta tartışılması, öğrencilerin etkinlik bittikten sonra rozetlerini yakalarına yapıştırarak okul etkinliğine katılması. Tüm öğrencilere, kahvaltı saatinde çocuk şeklinde kurabiyelerin ikram edilmesi.
• PROJENİN ÜRÜNLERİ: Çocuk Hakları Ağacı. Çocuk Hakları Panosu. Sınıf içinde rehberlik etkinliğinde kullanılmak üzere oluşturulan görsel ( kısa çizgi film izletimi) ve yazılı (Çocuk hakları bildirgesi broşürü) materyalleri. Çocuk hakları gününe özel hazırlanan yaka rozetleri.

KARAKTER - DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• PROJENİN BOYUTU: Okul içi
• PROJENİN AMACI: İlkokul-ortaokul düzeyinde uygulanan bu proje öğrencilerimize ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırmayı hedefler.
• PROJENİN HEDEFİ: İyi karakterli bireyler yetiştirmek. Öğrencilerin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak. Temel değerleri pekiştirmek. Öğrencilerde kültürel çoğulculuk kavramını ve evrensel değerleri benimsetebilmek. Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak. Sorumluluk sahibi, iletişim becerilerini doğru kullanan bireyler olmalarını sağlamak. Karakter eğitiminde öğrencilerin iyiyi, güzeli, doğruyu yakalamalarını sağlamak.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Eğitim-öğretim yılının başında Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen değerler eğitimi konuları ile paralellik sağlanmasına özen göstererek disiplinler arası işbirliği yapılarak etkinliklerin belirlenmesi. İşlenecek değerle ilgili açıklayıcı bültenin velilere yazılı olarak gönderilmesi. Her değer için velilere evde çocuklarıyla uygulayacakları ve değerlerin içselleşmesini sağlayacak ev etkinliğinin özgün olarak hazırlanarak gönderilmesi. Bazı ev etkinliklerinin okul etkinliğine dönüştürülmesi. Her sınıf düzeyinde rehberlik saatlerinde konuyla ilgili sınıf etkinliklerinin hazırlanması. Etkinlik başlamadan önce sınıf öğretmenleri tarafından konuyla ilgili öğrencilere “Karakter Eğitimi-Değerler  Projesi Öğrenci Değerlendirme Formu” nun dağıtılması. Etkinlik sonrası 2. değerlendirme yapılarak etkinliğin sonlandırılması. Sınıf etkinlikleri, okul etkinlikleri ve ev etkinlikleri ile ilgili materyallerin sınıflarda, panolarda, okul koridorlarında ve fuaye alanında sergilenmesi.
• PROJENİN ÜRÜNLERİ: Veli bültenleri. Ev etkinlikleri. Okul etkinlikleri. Sınıf etkinlikleri. Görsel çalışmalar. Yazılı çalışmalar. 3 boyutlu çalışmalar.
• DEĞERLENDİRME: Yapılan her çalışmanın sonunda öğrencilerden konuyla ilgili ne öğrendiklerine dair bir bilgilendirme formu doldurulması istenir. Etkinliği uygulayan öğretmenlerimizden etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bir form doldurulması istenir. Öğretmenlerin gözlemleri doğrultusunda çocuklardaki davranış değişiklikleri takip edilir.

KORUMAK, TEMİZLEMEKTEN DAHA KOLAYDIR
• PROJEYİ YÜRÜTEN BÖLÜM: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü
• PROJENİN SÜRESİ: 1 Yıl
• PROJENİN BOYUTU: Okul içi
• PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin kendilerine ve çevreye karşı “Temizlik” konusunda farkındalıklarını artırmak ve yaşadıkları dünyaya karşı sorumlu oldukları davranışları içselleştirmelerine fırsat vermek. Atık yağların suyu kirletmesiyle ilgili öğrencilerde bilinç yaratmak ve bununla bağlantılı evde yapılan kızartma yağlarını her hafta biriktirerek okula getirmelerini sağlamak.
• PROJENİN HEDEFİ: Çevre temizliğine katkıda bulunmak, öğrencilerde ve ailelerde çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk kapsamında ortak bilinç yaratmak, suyun önemi ve değeri konusundaki örnek davranışları içselleştirmelerine katkıda bulunmak.
• PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: Velilere gönderilen bülten ile  “Korumak Temizlemekten Daha Kolaydır” projesi ve atık yağ kampanyasının başlatılması. Ortaokul ÇEP öğrencileriyle işbirliği yapılması. İlçe belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile ‘Temiz Çevre Engelsiz Hayat’ kapsamında işbirliği yapılması, TURMEPA ve DENİZ TEMİZ dernekleriyle iletişime geçilmesi ve işbirliği yapılması. Bir yıl boyunca  evlerden okula gelen atık yağların atık yağ toplama bidonlarında toplanması. Konuyla ilgili “Temiz Eller” belgeselinin sınıflarda öğrenciler tarafından seyredilmesi. Biriken atık yağların yemekhanede biriktirilmesi. Yemekhanede biriken yağların bioenerji şirketleri tarafından toplanması. Öğrencilerin konuyla ilgili getirdiği malzemelerin panoda sergilenmesi.
• PROJENİN ÜRÜNLERİ: Fotoğraflar. Atık yağ. Pano.
• DEĞERLENDİRME: İşbirliği yapılan belediyenin görevlileri tarafından toplanan atık yağların tartılması,  belirli bir miktara ulaşıldığında kazanılacak tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.