Sınıf Öğretmenliği

1.SINIF-OKUMA YAZMA
Kurumumuzda ilk okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz bu derslerle görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücünü geliştirir. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye çalışılır. Bununla beraber kelime dağarcıkları zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade ederler.
HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar.
 • Cümle okuma-yazma çalışmaları yapar ve cümlelerden metinler oluştururlar. 
 • Dinleme ve izleme becerisini ve dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler. 
 • Okuma kurallarına uyarak okuduğu metni tam ve doğru olarak anlarlar. 
 • Kitap okumaya istekli olurlar. 
 • Şekil, sembol ve işaretleri tanırlar. 
 • Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirirler. 
 • Konuşma kurallarına uyarlar. 
 • Yazma kurallarına uyarak yazma ile ilgili beceriler geliştirirler. 
 • Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterirler. 
 • Anlamlı ve kurallı tümce oluşturarak anlam özelliklerine göre tümceler oluştururlar. 
 • Noktalama işaretlerini kullanırlar. 
 • Yazım kurallarına uyarlar.

2-3-4. SINIFLAR – TÜRKÇE
Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencilerde kelime dağarcığını, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda uygulanan okuma bandı etkinliği ile kitap sevgisini geliştirerek, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığının kazanılması üzerinde durulur.
HEDEFLERİMİZ

 • Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.
 • Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.
 • Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

1-2-3. SINIFLAR- HAYAT BİLGİSİ
Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersinin amacı öğrencilere yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak; öğrencilerin bireysel ve toplumsal farkındalıklarını artırarak yaşadıkları topluma uyum sürecini hızlandırmaktır. Bunun yanında toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı, evrensel düşünen, özgüveni yüksek, yaratıcı birey olma yolunda destek olabilmek, rehberlik edebilmektir.
HEDEFLERİMİZ

 • Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.
 • Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.
 • Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

MEB’E Bağlı Olarak İşlediğimiz Temalar
1) OkulHeyecanım 
2) Benim Eşsiz Yuvam 
3) Dün, Bugün, Yarın 

1-2-3. SINIFLAR MATEMATİK
Kurumumuzda Matematik dersinin amacı matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayıp, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte bilinenden bilinmeyene ilkesine uyarak hareket edilmekte, pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Matematik Sınıfı araç gereçleriyle zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmek amaç edinilmiştir.
HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar. 
 • Zihinden hesaplamalar yaparlar. 
 • Dört işlem becerisine sahip olurlar. 
 • Problem kurarlar ve çözerler. 
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar. 
 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler. 
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri Derslerinde;

 • 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden;
 • Duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler,
 • Canlı ve cansız varlıklar,
 • Doğal ve yapay çevre,
 • Kaynakların bilinçli kullanımı,  
 • Sağlıklı yaşam;
 • Maddeyi niteleyen özellikler,
 • Maddenin hâlleri;
 • Varlıkların hareket şekilleri,cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,
 • Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,
 • Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,
 • Elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, piller,
 • Elektriğin güvenli kullanımı,
 • Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

4. SINIF MATEMATİK
Öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendikleri bilgileri içselleştirir. Kurumumuzda dördüncü sınıfta matematik dersinin amacı hayatın her alanında matematiğin yer aldığı konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin matematik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak, matematiksel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan, akıl yürütme ve yorumlama ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde, kendine güven duyan ve problem çözme basamaklarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlarda çözmekte kullanabilen, bireyler yetiştirmek amaç edinilmiştir.
HEDEFLERİMİZ

 • Matematikten keyif alırlar. 
 • Sayıları etkin kullanırlar. 
 • Dört işlemi hatasız ve hızlı yaparlar. 
 • Fikir yürütme ve üretmeye yönelik çalışmalar yaparlar. 
 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler. 
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerle ilişkilendirir, psikomotor becerilerini en iyi şekilde kullanırlar.

4. SINIF FEN BİLİMLERİ
Kurumumuzda Fen Bilimleri dersinin amacı; içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, gelişmelerin hızlı değişimine uyum sağlamaya çalışarak, bilimsel verilere dayanarak; sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, araştırmayı seven, çevresinde olan olayları anlayabilen, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel bir yaklaşımla çözebilen, bilimin doğasını bilen, fen ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir.
HEDEFLERİMİZ
Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz; öğrencileri doğaya karşı merak uyandırarak, çevresindeki teknolojik gelişmelere karşı merakını arttırabilmek ayrıca öğrencilerimizin yaşamlarındaki değişim ve gelişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Bu ders ile öğrencilerin teorik olarak donanımlı, deneysel gözlem yapabilen, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.
MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler - (4. Sınıf Fen Bilimleri)
1) Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 
2) Maddeyi Tanıyalım 
3) Kuvvet ve Hareket 
4) Işık ve Ses 
5) Yaşamımızdaki Elektrik 
6) Gezegenimiz Dünya 

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER
Kurumumuzda Sosyal Bilgiler dersinin amacı, öğrenme tekniklerini öğrenen, birey olarak kendilerine özgü olduklarını fark eden, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, tarihi inceleyen ve ulusça kazanılan başarıları öğrenen, bağımsızlık düşüncesini geliştiren, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, fiziksel ve duygusal açıdan mutlu bireyler yetiştirmektir. 

HEDEFLERİMİZ
Sosyal bilgiler dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin yaşadığı çevrenin özelliklerini bilerek, çevreye uyum sağlayabilen, vatanını ve milletini seven, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayıp, içselleştiren, devletin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, laik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmesini hedefliyoruz.
MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler - (4. Sınıf Sosyal Bilgiler)
1) Kendimi Tanıyorum 
2) Geçmişimi Öğreniyorum 
3) Yaşadığımız Yer 
4) Üretimden Tüketime 
5) İyi ki Var 
6) Hep Birlikte 
7) İnsanlar ve Yönetim 
8) Uzaktaki Arkadaşlarım

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.