Uluslararası Programlarımız

IB PYP

ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI

Dünya standartlarında eğitim programları geliştiren Uluslararası Bakalorya Organizasyonu programlarından PYP, okulumuzda 2004 yılından beri uygulanmaktadır. Okullarımızda PYP, 4 yaş grupları ile başlar ve 4.sınıfın sonuna kadar devam eder.

3–12 yaş çocukları için geliştirilen PYP, öğrencinin akademik bilgilenmesinin yanı sıra, sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan uluslararası ve alanlar üstü bir programdır.

PYP ,birçok ülkedeki ulusal ve uluslar arası müfredat programları üzerinde yapılan araştırmalar ve uygulamalarla şekillendirilmiş bir çerçeve programdır. PYP uygulayan okullar belli bir çerçeve içinde kendi özgün müfredatlarını oluşturmaktadırlar.

Marmara Eğitim Kurumlarında , Milli Eğitimin öğretim programında öğrenilmesi zorunlu olan tüm konuların ve ünitelerin işlenmesi esastır. . MEB programındaki tüm üniteler her sınıf düzeyinde 6 bilgi teması altında ”PYP sorgulama üniteleri” olarak düzenlenir ve öğrencilerin sorgulama yöntemi ve tam öğrenme yaklaşımı ile bilgiye ulaşmaları sağlanır.Böylelikle işlenmesi zorunlu üniteler , PYP ‘nin uluslar arası bakış açısı ve evrensel değerlere ulaşma amacı doğrultusunda zenginleştirilir.

PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını,bunun yanında öğrencilerin belirli kavramlar çerçevesinde uygun beceriler ve tutumlar geliştirmelerini açıkça belirtmektedir.

Öğrenenlere uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tutumlar, beceriler ve kavramlarla yaratılan aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşmayı amaçlayan bir programdır.

IB ÖĞRENEN PROFİLİ

Öğrenciler:

SORGULAYAN

Doğal merakları desteklemektedir. Amaçlı ve yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam edecektir.

DÜŞÜNEN

Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda inisiyatif kullanmaktadırlar

İLETİŞİM KURAN

Matematik sembollerinden oluşan dil de dahil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve bunları ifade edebilmektedirler.

RİSKİ GÖZE ALAN

Tanımadıkları durumlarda korkusuzca yaklaşırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmezler.

BİLGİLİ

Okullarımızda global bilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya zaman ayırmışlardır. Bunu yapmakla, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir.

İLKELİ

Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar; adalet ve hak duygularına sahiptirler.

DUYARLI

Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar.

DENGELİ

Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirmekte ve güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedir.

 

 

ÖĞRENENİN ÖZNE OLMASI

 

Özne olan PYP öğrencileri kendi önceliklerine karar vermek için iradelerini kullanır, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır ve öğrenmelerine sahip çıkarlar. Öğrenciler inisiyatifi ele alır, ilgi ve merak ifade eder, seçimler yapar ve kendi öğrenme hedeflerinin farkında olurlar.

 

 

ÖZNE OLMADA ÖĞRETMENİN ROLÜ

 

 • Öğrencilerin mevcut yetenek ve ihtiyaçlarını fark eder.
 • Öğrencileri etkin bir şekilde dinler. 
 • Yaratıcılıklarını ve riski göze almalarını sağlamak için fırsatlar sunar.
 • Kendilerini güvenli ve rahat ortamda hissetmelerini sağlar.
 • Neyi, neden, nasıl öğrendikleriyle ilgili onları karar verme sürecine dahil eder.

 

 

PYP MÜFREDAT MODELİ

PYP felsefesinin merkezinde sorgulamanın yapılandırılması vardır. Öğrenciler 6 alanlar üstü temada yapılandırılan sorgulama ile bilgiye ulaşırlar. Bu süreçte alanlar arası işbirliği içinde, önemli kavramları anlamayı, gerekli becerileri edinmeyi, bilgiye ulaşırken amaçlanan tutumları geliştirmeyi ve sosyal sorumluluklar almayı öğrenirler.

PYP bu dengenin sağlanması için 4 temel öğeyi ön plana çıkarmaktadır.

TEMEL ÖĞELER:
1. Kavramlar
2. Bilgi
3. Beceriler
4. Eylem

KAVRAMLAR: Öğrencilerimizin neleri anlamalarını istiyoruz?

Anahtar sorularla ifade edilen sekiz temel kavram sorgulamayı yönlendirir ve öğrencilerin alanlar üstü bir bakış açısı edinmelerine yardımcı olur.

Biçim: Neye benziyor? Nasıl?

İşlev: Nasıl çalışır?

Sebep-sonuç: Neden böyle?

Değişim: Nasıl değişiyor?

Bağlantı: Diğer şeylerle nasıl bir bağlantısı var?

Bakış açısı: Diğer bakış açıları nelerdir?

Sorumluluk: Bu konudaki sorumluluğumuz nedir?

Dönüşümlü düşünce: Nasıl anlıyoruz?

BİLGİ: Öğrencilerimizin neleri öğrenmelerini istiyoruz?

PYP sabit bir öğretim programı oluşturmak yerine temalar belirlemiştir. Evrensel olarak önem taşıyan bu temalar, öğrencilerin alanlar üstü sorgulama yaparak büyük fikirlere ulaşmasını sağlarlar. Öğrenciler bu temalar altında yapılandırılan sorgulama ünitelerinde, hedeflenen öğrenme sonuçlarını (PYP profili) gerçekleştirir ve aynı zamanda programda belirtilen tutum ve becerileri kazanırlar.

ALANLAR ÜSTÜ TEMALAR
PYP SORGULAMA PROGRAMI
ANA TEMALAR

1. KİM OLDUĞUMUZ

Kişinin kendi kimliğinin; inanç ve değerlerinin; kişisel, fiziksel, ruhsal, sosyal ve akıl sağlığının; aile, arkadaşlar, toplumlar ve kültürler de dahil olmak üzere insan ilişkilerinin; kültürlerin; hak ve sorumlulukların; insan olmanın ne demek olduğunun sorgulanması

2. BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

Yer ve zamana uyum göstermenin; kişisel tarihlerin; ev ve seyahatlerin; keşiflerin; insanoğlunun buluşlarının ve göçlerinin; bireylerin ve medeniyetlerin birbirine bağlılığının yerel ve küresel bakış açılarından incelenmesi

3. KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

Fikirlerimizi, doğayı, kültürü, inanç ve değerleri inceleme ve ifade etme yollarımızın; yaratıcılığımızı yansıtma, geliştirme ve bundan keyif alma yollarımızın; estetik anlayışımızın sorgulanması

4. DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

Doğal dünya ve doğal dünyanın kanunlarının; doğal dünya ve insan toplulukları arasındaki ilişkinin; insanların bilimsel ilkeleri nasıl kullandığının; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi

5. KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

İnsan yapımı sistemlerin ve toplumların birbirine bağlılığının; kurumların yapısının ve işlevlerinin; toplumsal karar almanın; ekonomik aktivitelerin ve bunların insanlık ve çevreye etkilerinin incelenmesi

6. GEZEGENİ PAYLAŞMA

Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesindeki hak ve sorumlulukların; bunların arasındaki ilişkinin ve toplumların; barış ve çatışmaların çözümlerinin incelenmesi

 

 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 

 • Öğrenme yaklaşımlarının (ATL) temeli, nasıl öğreneceğini öğrenmenin öğrencinin eğitimine temel teşkil ettiği inancına dayanır.
 • Birbiriyle bağlantılı olan beş kategorideki beceriler ve ilgili alt beceriler, her yaştaki öğrenciyi öz düzenlemeli öğrenenler hâline gelmeleri için destekler.
 • Bir dizi strateji aracılığıyla, öğretmenler sorgulama programının hem içinde hem de dışında öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi için ortaklaşa bir şekilde kapalı ve açık fırsatlara yönelik plan yaparlar.

 ALANLAR ARASI GEÇİŞLİ BECERİLER: Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz?

Öğrenciler sekiz kavram çerçevesinde amaca uygun sorgulama yaparak bilgiye ulaşırken aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri temel beceriler edinirler.SOSYAL BECERİLER

 • Sorumluluğu kabul etme
 • Başkalarına saygılı olma
 • İşbirliği içinde olma
 • Çatışmaları çözümleyebilme
 • Grupla karar alma
 • Farklı rollere uyum sağlayabilme

İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Dinleme
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma
 • Sözlü olmayan iletişim

ARAŞTIRMA BECERİLERİ

 • Soru üretme
 • Gözlem yapma
 • Plan yapmak
 • Bilgi toplama
 • Bilgileri kaydetme
 • Bilgileri organize etme, düzenleme
 • Bilgileri yorumlayabilme
 • Araştırma sonuçlarını sunma

ÖZ YÖNETİM BECERİLERİ

 • Büyük kas becerileri
 • Küçük kas becerileri
 • Uzaysal farkındalık (Alan /mekân bilinci)
 • Organizasyon
 • Zaman kullanımı
 • Güvenlik
 • Sağlıklı yaşam
 • Davranış biçimleri
 • Bilinçli seçimler yapmak


  ÖZEL MARMARA İLKOKULU IB PYP POLİTİKA TÜRKÇE BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.


  ÖZEL MARMARA İLKOKULU IB PYP POLİTİKA İNGİLİZCE BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  ÖZEL MARMARA İLKOKULU IB PYP TÜRKÇE BELGELERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

   

  ÖZEL MARMARA İLKOKULU IB PYP İNGİLİZCE BELGELERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.