Zümreler

* YABANCI DİLLER ZÜMRESİ

Marmara Eğitim Kurumlarında İngilizce öğretimi anaokulunda 3 yaşında başlar, 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2 derecesinde tamamlanır. Öğrenciler bu süreçte dört dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) geliştirirler.

• 1.sınıfın 2.dönemine kadar okuma yazmaya başlanamadığı için öğrencilerin dinleme – anlama ve konuşma becerileri geliştirilir. Bu yıllarda öğrencilerin ana dillerini öğrendikleri gibi, doğal yollarla tekrarlayarak, taklit ederek öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerle oyun, şarkı, tekerleme, diyalog çalışmaları yapılır. Her sınıf düzeyinde, Türk öğretmenin yanı sıra bir de yabancı öğretmen desteği vardır.
• 3.sınıf sonuna kadar öğrencilerin İngilizceyi ders olmaktan öte bir iletişim aracı olarak algılamaları için büyük çaba gösterilir. Öğrenciler yapıları, dilbilgisi kuralları açıklanmadan öğrenirler.
• 4.ve 5.sınıflar öğrencilerin yine benzer etkinliklerle dili kurallarıyla öğrenme dönemidir. "başlangıç" düzeyi (elemantary) bu yıllarda tamamlanır. Öğrenciler bu dönemde daha çok orijinal hikayelerle çalışmalar yaparlar.
• 6.7. ve 8.sınıflarda öğrenciler "orta"(intermediate) ve" ileri orta"(upper intermediate) seviyelerine ulaşırlar. Bu dönemde orijinal materyaller seçilir ve edebiyata giriş çalışmaları yapılır.
• Ana sınıfından başlayarak ilkokula kadar kazanılan davranışlar ve beceriler, ortaokulda uygulanan program çerçevesinde yapılan etkinliklerle pekiştirilir. Öğrenciler İngilizceyi bu etkinliklerle "bilgiye ulaşma"da bir araç olarak kullanırlar. Öğrencilerimiz tüm dünyada uygulanan ve en güvenilir sınavlardan biri olan Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarında her yıl Türkiye ve dünya ortalamasının üstünde başarı elde ederler.

(3.sınıflar-STARTERS, 4.sınıflar-MOVERS, 5.sınıflar-FLYERS, 6.ve 7.sınıflar-KET, 8.sınıflar - PET) Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı takip edilerek TEOG Sınavına yönelik test çalışmaları aracılığıyla hızlı ve doğru düşünme, zamanı iyi kullanma, problem çözme becerileri geliştirilir.

• Sene içinde, kendini yönetme, araştırma ve sosyal becerileri geliştirilerek yapılan bireysel ve grup çalışmaların sergilendiği portfolyo gününde, öğrenciler iletişim becerilerini geliştirme fırsatını bulurlar. Ayrıca her sınıf sene sonunda sahneye koydukları yabancı dildeki gösterilerini başarıyla sergilerler.
• Tamamlanan her üniteden ya da hikayeden / şiirden / romandan sonra yapılan küçük sınavlarla öğrencilerin zayıf ve güçlü olduğu noktalar belirlenip gerekli görülen öğrencilerle etüt çalışmaları yapılır. Ayrıca yıl boyunca yapılan yetiştirme kursları ile öğrenciler desteklenir.
• Özel Marmara İlköğretim okulumuzu bitiren öğrencilerimiz İngilizce olarak:
• Kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru biçimde ifade edebilirler.
• Okuma alışkanlıklarını geliştirirler ve okudukları orijinal bir parçayı ya da kitabı anlayabilir ve yorumlayabilirler.
• Eleştirel düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.
• Bilgiye ulaşmak için yabancı literatüre başvurarak araştırma yapabilirler.
• Kültürleri tanır ve kültürel farklılıklara saygı gösterirler.
• Yabancı yayınları izleyebilir, web sitelerini takip edebilirler.
• Yaratıcılıklarını geliştirir ve hazırladıkları projeler, kompozisyon çalışmaları ile bunları sergilerler.
• Edebi değeri olan orijinal ürünleri (hikaye, roman, şiir, drama, film) inceleyebilir, tartışabilir, problem çözme, analiz etme çalışmaları yapabilirler. Bu eserlerle ilgili yorumlar yazabilirler.
• Bazı yazım türlerini öğrenir ve bu türlerde kendi özgün yazılarını yazabilirler. (letter writing, narrative essay, descriptive essay, persuasive essay... gibi)
• Aktif öğrenen profil özelliklerini yansıtırlar.
• Marmara Eğitim Kurumlarında 2.yabancı dil öğretimine 4.sınıfta başlanır. Öğrenciler, Almanca ve Fransızca dillerinden birisini seçerler. Haftada 4 saat olarak planlanan derslerle öğrencilerimiz 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde A2 derecesini tamamlamış olurlar

* TÜRKÇE ZÜMRESİ

Türkçe Bölümü olarak; öğrencilerimizi yetiştirirken, onların aşağıdaki şu özelliklere sahip olmalarını hedefledik:

 • Atatürk’ü bilen, anlayan, seven; onun ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, çağdaş
 • Türk dilinin kurallarını benimsemiş; okuma, yazma, dinleme ve ifade yeteneklerini geliştirmiş
 • Türk dilini seven ve koruyan,
 • Türk şair ve yazarlarını tanıyan
 • Türkçe dersinin hedeflediği doğrultuda; bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazanan
 • Çalışmalarında teknolojik araç ve gereçleri kullanarak kendini sürekli geliştiren
 • Ezberci değil; anlamaya, kavramaya, açıklamaya, yorumlamaya öncelik veren
 • Okumanın değerini kavrayan, kitaba değer veren ve okumayı yaşamının bir parçası haline getiren
 • Türk ve dünya edebiyatındaki gelişmeleri ve sanatçıları takip eden
 • Yayın organları yoluyla gündemi bilen, takip eden ve bu konuda düşüncelerini ifade edebilen
 • Herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan 5-10 dakika konuşabilen
 • Her ay en az bir kitap okuyan
 • Her zaman, her yerde not alma alışkanlığı kazanan ve bunu en iyi şekilde değerlendiren
 • Düzenlenen sözlü ve yazılı sunumlar, dramalar, projeler ve yarışmalarda yaratıcı gücünü ortaya çıkaran
 • Her zaman okunaklı, işlek, güzel ve düzenli el yazısıyla yazabilme beceri ve alışkanlığını kazanan
 • Var olan sınav sisteminde (TEOG) Türkçe bölümü sorularını zorlanmadan ve doğru olarak tamamlayan
 • Kişilikli, dürüst; büyüklerini sayan, küçüklerini seven ve koruyan öğrenciler yetiştirmek.

 

* SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

Günümüzde Sosyal Bilgiler Dersleri okuma, okuduğunu anlama ve anlatma olgularının artık çok ötesine geçmiştir. Öğrencilerimiz hızla değişen toplumsal yapının, coğrafyanın ve tarihsel sürecin içine girebilme, yorumlayabilme ve kendi görüşlerini oluşturabilme yeteneğini bu derslerle geliştirmeyi öğrenmektedir. Derslerde tüm bu donatılarda gelişen öğrencilerimiz mevcut sınav sisteminde karşılaştıkları sorularda onlardan istenen yorumlama, neden-sonuç ilişkisi ve doğru bilgi zincirini kurabilecek aynı zamanda hayatta karşılaştıkları sorunların da üstesinden rahatlıkla gelebilecek becerilere sahip olmaktadırlar. (En altta kalmıştı)

Özel Marmara Eğitim Kurumları olarak, öğrenci merkezli Sosyal Bilgiler Dersi etkinliklerle zenginleştirilerek ve teknolojinin getirdiği tüm olanaklar kullanılarak bilgi ve beceriyi geliştirmeyi amaçlar.

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler dersi,

 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlar.
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
 • Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlakî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını destekler.
 • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar.
 • Bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirdiğimiz öğrencilerimize işbirliği alışkanlığı kazandırırken, sahip oldukları sorumlulukların da farkına varmalarını sağlar.
 • İçinde yaşadığımız dünyayı kendi evi olarak kabul edip, kendi sorunlarına çözüm üretebilen ve dünya vatandaşlığını kabullenebilen bireylerin yetişmesini sağlar.
 • Temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavramış; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirir. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
 • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.
 • Millî kimliği merkez alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
 • Özgür düşünen, eleştirel anlayışa, sorgulayıcı mantığa ve hoşgörüye sahip bireyler yetiştirir.
 • Tarih derslerinde öğrencilerin içinde bulundukları yüzyılda yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal olayların nedenleri üzerinde düşünme, karşılaştırma yapma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.
 • Coğrafya derslerinde, öğrencilerimize yakın çevrelerinden başlayarak yurdumuzu doğal güzelliklerimizi ve sahip olduğumuz zenginliklerimizi tanıtır.
 • Var olan sınav sisteminde (TEOG) soruları zorlanmadan ve doğru olarak tamamlar.

 

* FEN-MATEMATİK ZÜMRESİ

Fen bölümü, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, fen bilimlerine ilgi uyandıran, teorik çalışmaların deney, gezi, gözlem, araştırma gibi uygulamalarla desteklendiği, bilimsel ve eleştirel düşünceye yer verilen, öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip ettiği ve bunları kullanabildiği bir anlayışı hedefler. Bu çalışmaları yapabilmek için öğrencilere gerekli beceriler kazandırılır, teknikler öğretilir. Bu beceri ve teknikler, öğrencilerimizi topluma ve çevreye duyarlı, nasıl öğreneceğini bilen, beden ve ruh sağlığına önem veren, insanoğlunun yaratıcı gücünün farkında olan bir birey olarak bir sonraki eğitim kurumunda ve mezuniyet sonrası başarıya taşır.

Matematik müfredatında da belirtildiği gibi Matematik yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir. Matematiğin bir kısmı gözlem ve araştırma yapmayı gerektirse de, öğrenciler, matematikte daha çok genel bir düşüncenin içinde özel gerçekleri ortaya çıkarmanın önemini kavramalıdırlar.

Öğrenciler, hızla gelişmekte olan bir dünyada yaşadığımızı, bu hızlı değişim ve gelişimde yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında, çeşitli sanayi dallarının gelişmesinde matematiğe ve matematikçilere duyulan gereksinimi kavramalarıdırlar.

Matematik dersinin öğrenilmesinde öğretmenler, değişik yetenek ve bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin konuları ve örnekleri incelemelerinde, araştırmalarında, kendi çözüm yollarını geliştirmelerinde, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarında ve problemlerini bir çözüme ulaştırmalarında yardımcı olur ve önderlik ederler.

Fen ve matematik derslerinde:

 

Öğrencilere;

 • Analiz etme,
 • Tümden gelimle muhakeme etme,
 • Tümevarımla muhakeme etme,
 • Genelleştirme ile düşünme yollarını öğretme.
 • Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek için;
  • İnceleme, araştırma ve tenkit yapma,
  • Öğrendiklerini şema halinde ifade edebilme,
  • Düzenli, dikkatli, sabırlı ve azimli olma,
  • Öğrendiklerini açık olarak ifade edebilme alışkanlıklarını kazandırma.
  • Öğrencilerde bilimsel düşünme yöntemlerini oluşturmak için;
   • Araştırma merakı uyandırma,
   • Tarafsız olma,
   • Peşin hükümden kaçınma,
   • Açık fikirli olma,
   • Bilginin yayılmasını arzu etmeyi kazandırmak hedeflenmektedir.

 

*UYGULAMALI DERSLER ZÜMRESİ

Beden Eğitimi

Okulumuzda Beden Eğitimi Bölümü,

Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli eğitimim temel ilkeleri ve Beden Eğitiminin genel ve özel amaçları ile birlikte öğrencilere;

 • Günlük yaşama dönük beceriler geliştirmeyi ön plana almayı, bu doğrultuda fiziksel ve kişilik özelliklerinin kazandırılmasına ağırlık vermeyi,
 • Spor yapmayı, hayatı boyunca sporu yaşamın değişmez bir parçası haline getirmeyi,
 • Çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmayı,
 • Her öğrenciye kendi yetenekleri sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek yöntemleri öğretmeyi,
 • Oyun yoluyla zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı ve dengeli bir gelişim sağlamayı,
 • Sağlıklı gelişim açısından dengeli beslenmenin önemini kavratmayı,
 • Kendine güven duygusunu kazandırmayı, karşılaşacağı problemlere karşı pratik çözümler üretebilmeyi,
 • Hijyen, spor sakatlıkları ve ilk yardım bilgilerini öğretmeyi amaçlar

Teknoloji Tasarım

İçinde yaşadığı toplumun sanatsal ve kültürel değerlerini koruma ve yaşatma bilinci vermek, kendilerinin ve başkalarının ürettiği kültür ve sanat değerlerine saygı duyan ve verilen emeği takdir eden bireyler yetiştirmeye olanak tanıyan ortamları hazırlama, resim eğitimi yoluyla araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirmek, sanatsal yetenekleri ortaya çıkarmak, sanat eğitimi yoluyla yaşadığı çevreye estetik değerler katmak, sanatsal ve kültürel olayları takip ederek, sanat ortamını sürekli canlı tutmak, kişisel üslup farklılıklarını ortaya çıkarıp, sanata ve kültüre özgün bakış açıları kazandırmak, yaratıcılık ve estetik anlamda yeni eserler ortaya koyarak paylaşım ve dayanışmayı canlı tutmak, sanat ve kültür sorunlarına duyarlı ve çözüm getirebilecek bireylerin çalışmalarına destek vermektir.

Müzik
• Kendi başına etkin olarak müzik yapmak günümüz dünyasında bir var oluş sorusu olarak görülmekte ve gerçekten her çocuğun temel hakları arasında sayılmaktadır.
• Çocukların kendi sanatsal yeteneklerini keyifle keşfetmeleri için en olumlu etkinlik uygulama metodur. Müziğin kavramla ve kurallar yoluyla değil, yalnız müziksel olarak öğretilmesi bugün ve gelecekte uygulamada esas olacaktır.

• Müziğin temel eğitiminde ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasını, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir.

• Okulumuzda müzik eğitimi görsel ve uygulamalı olarak 3 yaş sınıfından itibaren başlamaktadır. Her ay besteci ve enstrüman tanıtımı ve Orff teknikleri kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, anaokulundan başlayarak metalefon, melodika ve blok flüt eğitimi alırlar. Yetenekli ve istekli öğrencilerimiz kendi istekleri doğrultusunda bir enstrüman çalmaya yönlendirilirler.

• Koromuz düzenli olarak çalışarak yıl boyunca okulumuzu çeşitli aktivitelerde temsil eder. Ayrıca her sene sonunda "Küçük Sanatçılar Konseri" etkinliği kapsamında enstrüman çalan ya da şarkı söyleyen tüm öğrencilerimiz performanslarını okul toplumuna sergilemektedirler.

Bilişim Teknolojisi

• Bodrum Marmara Kolejinde Bilişim Teknolojileri dersi öğrencilerimize, teknolojiyi, öğrenme süreçleri içerisinde doğru şekilde kullanmalarını, veri toplama, analiz etme ve değerlendirme yapabilmelerini hedefler.
• Öğrencilerimiz el- göz koordinasyonu, dikkat ve yaratıcılık gerektiren ürünler oluştururken, yaş gruplarına uygun bilgisayar programlarını da öğrenirler.
• Öğrendikleri bilgilerini diğer derslerindeki proje, ödev ve sunumlarında ortaya koyarlar. Ayrıca güvenli internet kullanıcısı olmaları konusunda bilinçlendirilirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.