Kütüphanecilik Kulübü

MARMARA EĞİTİM KURUMLARI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SOSYAL ETKİNLİK İÇ TÜZÜĞÜ

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

OKULUN ADI                  :

EĞİTİM KULÜBÜN ADI     : Kütüphanecilik Kulübü

ÖĞRETİM YILI                 :

AMAÇ              : Kütüphanecilik Kulübü ilköğretim, lise ve dengi okullar sosyal etkinlikler yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda:

MADDE  1        : Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

MADDE  2        : Kütüphanecilik Kulübü’nün faaliyetlerini bütün okul öğrencilerine kavratmak

MADDE 3         : Kütüphanecilik Kulübü olarak yurt içi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve okuldaki tüm öğrencilere bu konuda bilgi vermek.

MADDE 4         : Kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

MADDE 5         : Kütüphanecilik Kulübü’nün önemini bütün öğrencilere kavratmak

MADDE 6         : Öğrencilerimizin, milli kültürümüzü, diğer kültürleri geniş ölçüde araştırmalarına ve incelemelerine imkânlar hazırlamak ve bu yolda rehberlik etmek

MADDE 7         : Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak

MADDE 8         : Okuma alışkanlığı kazandırmak

MADDE 9         : Okul kütüphanesini eğitim ve öğretim çalışmalarının merkezi haline getirmek

MADDE 10       : Okul kütüphanesini DEWEY Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırmak ve kaynağa ulaşmaları için sınıflama sistemini öğrencilerimize öğretmek. Ayrıca tüm kütüphane türlerinden ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek.

MADDE 11       : Öğrencilerin kütüphanemizden yararlanmalarını sağlamak

MADDE 12       : Okuyucu hizmetlerini yürütmek

MADDE 13       : Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmak.

MADDE 14       : Sınıf Kitaplıklarının oluşmasını, düzenlenmesini ve yararlandırma

                           işlemlerini yürütür.

KAPSAM

 Bu iç yönetmelik Özel Marmara İlköğretim okulundaki Kütüphanecilik Kulübü çalışmalarını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1         : Sosyal etkinlikler yönetmelik hükümlerine göre sınıflardan seçilen     öğrencilerden oluşmuştur.

MADDE 2         : Kulübün rehber öğretmeni Filiz YÜKSEL İLERİ’ dir.

MADDE 3         : Kulüp tüm üyeleri ile toplantı yaparak, yıllık çalışma programını hazırlayarak, Eğitici Kulüpler Rehber öğretmenine sunar.

MADDE 4         : Kulüp toplantı başkanının duyurusu üzerine, salt çoğunlukla yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 sayılır.

MADDE 5         : Kulüp yönetim kurulu, gerekli görülen zamanlarda toplanır. Bu toplantıya kulüp rehber öğretmeni gözlemci olarak katılır.

MADDE 6         : İlk toplantıda yürürlükte olan kulüp iç yönetmeliği değişikliği önerisi olursa karara bağlanır. Rehber öğretmenler kurulunda görüşülerek okul müdürünün onayına sunulur.

MADDE 7         : Kulübün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

MADDE 8         : Yönetim kurulu; başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve bir yedek üyeden oluşur.

MADDE 9         : Kendine ait bütçesi olan eğitici  kulüplerde; sayman ve denetleme kurulu da seçilir.

MADDE 10       : Eğitici Kulüp karar defteri tutulur.

GÖREVLER

MADDE 1. Eğitici kulüp başkanının görevleri:

 • Kulübün yıllık çalışma programının uygulanmasından sorumludur.
 • Kulüple ilgili öneri ve dilekleri alır ve gerektiğinde üyeleri toplantıya çağırır.
 • Başkanı olduğu yönetim kurulu ile birlikte diğer kulüplerle işbirliği yapar.

MADDE 2. Başkan Yardımcısının görevleri:

 • Kulüp başkanının bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder.
 • Kulübün demirbaş eşyalarından sorumludur.
 • Başkanın kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

MADDE 3. Sekreterin görevleri:

 • Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
 • Yazışmaları yapar, izler. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar.

MADDE 4. Saymanın Görevleri:

 • Kulübün para işlerini yürütür.
 • Kulübün giderleri ile ilgili eğitici kulüp yönetim kuruluna verir.
 • Kulübün yıllık bütçesini hazırlar.

MADDE 5. Eğitici Kulüp Yönetim Kurulu

 • Okul müdürüne,
 • Eğitici Kulüp danışman öğretmenine
 • Eğitsel Kulüp danışman öğretmenler kuruluna karşı sorumludur.

EĞİTİCİ KULÜBÜN ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 1:

Kütüphanecilik Kulübü şu alanlarda faaliyetlerde bulunur.

a)      Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, hazırlayıp gösterir.

b)     Öğrencilere kitap sevgisini aşılamaya çalışır ve okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışır.

c)      Katalog, ansiklopedi, sözlük ve biyografyalardan faydalanma yollarını gösterir.

d)     Çocuk Kitapları ve Kütüphane Haftasını kutlar. Hafta ile ilgili çalışmalar yapar, pano hazırlar, kütüphaneyi süsler, çeşitli etkinlikler hazırlar ve uygular.

e)      Okul Kütüphanesinin düzenini sağlar, güzel kitapları inceleyerek arkadaşlarına öneride bulunur

f)       Kütüphanede kitap ve kütüphane ile ilgili konferanslar düzenler

g)      Kitap okumanın önemi ile ilgili resim, şiir, yazılar ile pano hazırlar. Müzik ve tiyatro eserleri yaratarak sunar.

h)     Kütüphane gezileri düzenler

i)        Kütüphanecilik Kulübü dergisini çıkarır

j)       Kütüphane web sitesini hazırlar. Sitenin güncellenmesi için çalışır

k)     Kitapla, kütüphane ile ilgili sergiler düzenler

l)        Seçtiği belirli gün ve haftalarda pano hazırlar

m)   Kitap ve kütüphane ile ilgili tiyatro hazırlar

n)     Okulun geleneksel kitap kurdu fuarlarında görev alır

o)      En çok kitap okuyan öğrenciye kitap kurdu ödülü verir

p)     Kitap toplama kampanyası düzenler, kütüphaneyi zenginleştirir ya da ihtiyacı olan okullara kütüphane kurar.

q)     Sınıf kitaplıklarını kurar. Düzenler, yararlandırır

r)      Kütüphanecilik ve kitapla ilgili yeni teknolojileri takip eder, araştırır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.