Rehberlik

Bodrum Marmara Koleji Rehberlik Danışma Servisi, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu özellikler kazanmış, kimliği ve özerklik duygusu gelişmiş, kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacıyla, okulun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Bu eksende rehberlik faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları “sorun” odaklı değil “gelişimsel ve ilişki” odaklıdır. Sadece problem yaşayan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin gelişimini esas alır. Psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim paydasında birleşen tüm kesimlere (öğrenci, öğretmen, aile) yayılmasını hedefler.

Psikolojik Danışma Merkezinin hizmetleri beş genel başlık altında toplanabilir:

1.BİREYİ/ÖĞRENCİYİ TANIMA: Öğrenciyi bütünsel olarak tanımak, ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmek amacıyla; test, envanter, görüşme, gözlem gibi çeşitli yöntemler aracılığıyla veriler toplanır.

2.PSİKOLOJİK DANIŞMA/BİREYSEL GÖRÜŞME: Öğrencilerin karşılaştıkları akademik, sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olur. Bireyin kendini algılayış ve ilişki kurma biçimlerinden hareketle problemlerini çözmesi, işlevsel ve gerçekçi kararlar alması hedeflenir.

3.ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Aramıza yeni katılan öğrencilerimize okul atmosferi, kuralları, hak ve sorumlulukları, fiziksel yapı ve işleyişi tanımaları, eğer bir uyum sorunu yaşıyorlarsa bunu aşmaları konusunda yardım edilir.

4.MESLEKİ YÖNLENDİRME: Meslekler ve merkezi sınavlarla ilgili bilgilendirme, yönlendirme ve tercih aşamalarında hem öğrenci hem velilere danışmanlık yapar.

5.EĞİTSEL ÇALIŞMALAR: Dört başlık altında toplanır.

5.a. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel çalışmalara, kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesinde rehberlik servisi etkin rol oynar. Aynı zamanda ihtiyaçlara yönelik grup rehberliği etkinlikleri yapılır. Demokrasi kültürünün yerleşmesi ve yönetimde rol alma konusunda “Okul Meclisi” etkin şekilde harekete geçirilir.

5.b. Velilere Yönelik Çalışmalar: Velilerimize yönelik eğitim-seminer çalışmaları, öğrencinin gelişimiyle ilgili bilgilendirme-değerlendirme amaçlı bireysel görüşmeler yapılır.

5.c. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar: Öğretmenlerimize, eşgüdümlü hareket etme ve farkındalık yaratmaya yönelik seminerler verilir. Yeni öğretim teknikleri, alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri gibi konularda paylaşımlarda bulunulur.

5.d. Personele Yönelik Çalışmalar: Kurum içi etkili iletişim, kurumsal kimlik, okul kuralları, yaş ve gelişim özellikleri gibi konularda eğitim çalışmaları yapılır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.