Öğrenen Destek Politikası

ÖĞRENEN DESTEĞİ VE DEĞERLENDİRMESİ ALAN ÖĞRENCİLER  İHTİYAÇLAR / DÂHİL ETME

Bütün öğrenciler benzer değildir. Hem akademik hem de sosyal veya kişisel engelleri olan öğrenciler, akademik performanslarını etkileyecek şekilde ders sınavlarında, değerlendirme görevlerinde ve müfredat dışı aktivitelerde belirli zorluklarla karşılaşabilirler ve bu doğrultuda özel olarak değerlendirilmeye ve öğrenme konusunda özel ilgiye ihtiyaç duyabilirler. Öğrenciler, öğrenme şekillerine, ilgi alanlarına, akademik yetilerine, kişiliklerine, tecrübelerine, sahip oldukları art alan bilgileri ve öğrenme motivasyonuna göre farklılık gösterirler. Yani; öğretim yaklaşımlarının farklılık gösterebileceğini akılda tutulmalıdır. Farklılaştırılmış öğretimin, sınıflardaki bireylerin ve farklı öğrencilerin ihtiyaçları ile tutarlı olması gerekir. Özel Marmara Koleji öğretmenleri, farklı öğrenenlerin öğrenme destek ihtiyaçları için öğrenme ve öğretime farklı yaklaşımlar yaratmak amacıyla, diğer okul politikaları ve uygulamalarıyla bağlantılı olan SEN / KAPSAYICI politikası ve ilkeleri ışığında eğitimi farklılaştırmaktadır.

Temel Prensip:

Öğrenme destek ihtiyaçları olan IB adaylarının uygulamaları çerçevesinde, her öğrenciye aşağıda belirtilen şekilde yönlendirme yapılmış ve yardımcı olunmuştur.

Ekstra ders saatleri (etütler)
MEK Lisesinde görev yapan öğretmenlerin, öğrencilere yardımcı olmak için haftada bir kez 16:05 ile 17:15 saatleri arasında okul sonrası derslere girmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin sorularını cevaplamanın yanı sıra, dersler ekstra ders saatlerinde yeniden gözden geçirilir ve tekrarlanır. Sınıf öğrenme ortamındaki şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ekstra ders / çalışma saatlerine katılamazlar.

Sınıf öğretmenlerinin görevleri

 • Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü (RDM) tarafından hazırlanan Rehberlik ve Danışmanlık Yıllık programı çerçevesinde danışmanlık ve rehberlik uygulamalarını yürütürler.
 • İşbirliği içerisinde oldukları psikolojik danışmana yardımcı olurlar.
 • Rehberlik uygulamalarını yürütmek için bir ders saati mevcuttur. Öğretmenler, RDM' nin rehberliğinde, sınıf rehberliği çalışmaları kapsamında eğitim ve mesleki rehberlik faaliyetleri yürüterek ders saatini değerlendirirler.
 • İlgili müdür yardımcısı, psikolojik danışman, danışman (öğretmen) ve veliler ile işbirliği yaparak, belirlenen öğrencilerin kişisel ve aile sorunlarını çözmek için çalışırlar.
 • Öğrencilere, seçmeli dersler, okul ve meslek seçimleri açısından psikolojik danışman ile işbirliği içinde yardımcı olurlar.
 • Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve akademik başarıları doğrultusunda seçtikleri eğitim kulüpleri ile ilgili psikolojik danışman ile işbirliği içinde çalışırlar.
 • Akademik Takvim' de belirtilen tarihte “Sınıf Öğretmeni Yıl Sonu Raporu” nu RDM' ye iletirler. Raporda her türlü yol gösterici çalışmalar / aktiviteler, zayıf yönler, fırsatlar ve öneriler yer almaktadır.
 • Çalışmalar / etkinlikler sırasında toplanan öğrenciler hakkındaki kişisel ve özel bilgilerin gizliliğine önem verirler.
 • Öğrencileri tanımak ve psikolojik danışman ile işbirliği içinde olarak gerekli bilgileri toplamak için formlar, gözlem kartları, soru formları, anketler, vb. uygulamaları gerçekleştirirler. Değerlendirmeler yapar ve sonuçları öğrencinin dosyasında tutmak için psikolojik danışmana verirler.
 • Psikolojik danışman ile işbirliği içinde aktarım öğrencilerinin analizini yaparlar.
 • Sosyal ilişkilerde iyi olmayan öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmek için eğitici ve öğretici çalışmalar yaparlar.
 • Sınıfın temiz, düzenli ve iyi organize olmasını sağlarlar.
 • Sorumlu oldukları sınıflardaki öğrencilerin başarılarını takip eder / izlerler.
 • Öğrencilerin görünüşlerini gözlemlerler.
 • Sınıftaki kurullardan sorumludurlar. Kurulları, özellikle, öğrencilerin çalışmaları ve özel günler ve haftalar ile ilgili olarak organize ederler.
 • Okul müdürü tarafından atanan rehberlik ile ilgili diğer görevleri yerine getirirler.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ / DANIŞMANLAR

Danışmanlık sisteminin uygulandığı okullara bakıldığında, akademik başarının arttığı ve disiplin sorunlarının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Özel Marmara Koleji’ndeki tüm öğretmenler, öğrencilerin eğitiminden sorumludur. Ayrıca, her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır ve her bir danışman öğretmen, öğrencinin hedeflere ulaşmasına ve sorunları çözmesine yardımcı olur; haftalık toplantılarla gelişimlerini destekler.

HEDEF: Öğrencinin akademik gelişimini takip ederken geleneksel bir sonuç odaklı yöntem kullanmak yerine, süreçlerin öne çıkarılması ve alt faktörlerin gözlemlenerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Danışmanlık Sistemi, öğrencileri dikkatlice takip etmeyi, gözlemlemeyi ve gerekli olan destek programını derhal sağlamayı temel almaktadır. Diğer bir deyişle, Danışmanlık Sistemi, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip ederek, en ufak problemleri bile gözden kaçırmamak amacıyla uygulanmaktadır.

Danışmanlık Sistemi, Sınıf Öğretmenliği Sisteminden tamamen farklıdır. “Sınıf öğretmeni” sisteminde, öğretmen sınıftaki tüm öğrencilerle yeterince ilgilenmekte güçlük çeker ve birçok sorun zamanında çözülemez. Danışmanlık Sisteminde, öğretmenler daha az sayıda öğrenciye sahiptir. Ders saatlerinde ve ders saatlerinden sonra öğrencilerle rahatlıkla buluşabilmektedirler.

Danışmanların Görev ve Sorumlulukları

 • Öğrencilerin davranışlarını ve başarılarını, sadece sonuca odaklanmakla kalmayıp süreci de dikkate alarak analiz etmek.
 • Sınıf öğretmenleri, psikolojik danışman, müdür yardımcısı ve diğer ders öğretmenleri ile öğrenciler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirmek. Bu görüşmeler, sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve müdür yardımcısı arasında haftalık olarak yapılmaktadır.
 • Danışmanı olduğu öğrencilerle bireysel olarak görüşmek
 • Olası yanlış davranışlar ve hatalar için önlem almayı öngörmek.
 • Sorumlusu olduğu öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini izlemek.
 • Öğrencilerin yaşadığı her türlü problem ve mutluluğu yakından takip etmek
 • Düzenli aralıklarla sorumlusu olduğu öğrencilerin velileri ile bilgi paylaşmak.
 • Sorumlusu olduğu öğrencilerin özel bilgilerini, notlarını, sınav sonuçlarını, zayıflıklarını ve problemlerini kayıt altına almak ve çözüm önlemlerini almak.
 • Aile ve arkadaşlar da dâhil olmak üzere öğrencinin başarısını etkileyen faktörleri gözlemlemek ve zaman planlaması ve çalışma yöntemleri açısından öğrencileri desteklemek.
 • Okul kurallarını takip etme konusunda öğrencileri olumlu yönde etkilemek (giysi kodu vb.)

REHBERLİK PROGRAM

Her sınıf için bir sınıf öğretmeni ve danışmanlar atanır.
Her sınıf için rehberlik uygulamalarının / rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir ders saati vardır. Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü / Merkezi tarafından geliştirilen program yıl boyunca sınıf öğretmeni tarafından uygulanacaktır. Tüm öğretmenlerin Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü / Merkezi ile işbirliği içinde çalışması beklenir.
Öğretmenler, öğrencileri yakından takip etmeli ve herhangi bir akademik problemi veya davranışsal problemi ilgili psikolojik danışman ve danışmana rapor etmelidir. Danışmanlar, sınıf öğretmeni, psikolojik danışmanlar ve müdür yardımcıları, öğrencilerin sorunları ve alınacak önlemler konusunda bir ekip olarak işbirliği içinde çalışmalıdır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNÜN ZİYARET EDİLMESİ

 • Psikolojik Danışmanlar, öğle araları, sabahları dersler başlamadan öncesi veya 15 dakikalık aralar için randevularını planlarlar. Öğrenciler, randevular için bu süreleri kullanmaları konusunda teşvik edilmelidir.
 • Psikolojik Danışmanlar, gerektiğinde bir ders sırasında öğrencileri alabilirler. Bunun için dersi veren öğretmenle iletişim kurmalıdırlar. Öğretmenin onaylaması durumunda, öğrenci randevu için danışman tarafından bilgilendirilir. Randevu telefonla veya e-posta ile istenir.
 • Öğretmen, öğrencileri kararlaştırılan zamanda Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü / Merkezine gönderir.
 • Acil durumlarda danışmanlar mülakat nedeniyle sınıfa katılmayan öğrenciler hakkında bilgilendirme yapmak için müdür yardımcısını arar ve müdür yardımcısı sınıftaki öğretmeni durumla ilgili bilgilendirir.

Bu yönerge, 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (Birleşmiş Milletler) 53. maddesi ve 5378 sayılı Engelli Kişiler Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Ders Prosedürleri
Öğrencilerin ders öncesi, ders içi ve sonrası ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici hizmetlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

 • Ders programlarını hazırlarken, asansörsüz binalar söz konusu olduğunda, bodrum katındaki kolay erişilebilir sınıflar engelli öğrenciler için seçilir.
 • Dersler veya programlar ile ilgili duyurular söz konusu olduğunda, engelli öğrencilerin engelleri dikkate alınır.
 • Akademik yılın başında, engelli öğrencilerin engelleri hakkında danışmanlar veya kurs öğretmenleri bilgilendirilir.
 • Engelli öğrencilere kurs ve çalışmalar bakımından gönüllü akranlar atanır.
 • Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, öğretmenler dersle ilgili materyalleri engellilik tiplerini dikkate alarak hazırlar ve dersten önce öğrencilere verir.
 • İşitme engelli öğrencilerin sınıfta, öğretmenin ders anlatımını ve sınıf arkadaşlarını kolayca görmelerini sağlayan bir konumda bulunmaları sağlanır.
 • Bilgisayarlar, bilgisayar teknolojisine sahip dersler için görme engelli (ses teknolojisi kullanılarak) öğrencilere göre düzenlenmiştir.
 • Görsel materyallerin yer aldığı derslerde, görme engelli öğrencilerin ders içeriğini sözel anlatım vasıtasıyla anladıklarından emin olunur. Kişisel görüşler ve tartışmalar dışında ses kaydetmelerine izin verilir.
 • Görme engelli öğrenciler için, imkânların sınırları dâhilinde, ders materyalleri Braille formatında veya ses materyali olarak hazırlanır ve kısmen görme bozukluğu olan öğrenciler için materyaller 16-18 punto büyüklüğünde yazılır.

Ders Muafiyeti
Sahip oldukları engellerden dolayı muafiyet talep eden öğrencilere, dersin seçmeli olması durumunda eşdeğer başka bir ders verilir. Ders zorunlu ise veya eşdeğer bir ders mevcut değilse ders, teknolojik destek veya adaptasyon yoluyla verilir.

Sınav Prosedürleri
Sınav öncesi ve sırasında engelli öğrencilerin engellerinden kaynaklanan sorunları en aza indirecek ve başarılarının olumsuz yönde etkilenmesini önleyecek düzenlemeler şunlardır:

 • Asansörsüz binalar söz konusu olduğunda, bodrum katındaki kolay erişilebilir sınav odaları engelli öğrenciler için sağlanır.
 • Engelli öğrencilerin talep etmeleri durumunda, iki gözetmen eşliğinde bir odada yalnız olarak sınava girebilirler.
 • Sınav öncesi yapılan açıklamalarda engelli öğrencilerin engelleri dikkate alınır.
 • Duyurular, hatırlatıcılar veya sınav gözetmeninin sınav soruları ile ilgili düzeltmeleri konusunda engelli öğrencilerin engelleri dikkate alınır.
 • Gerekirse, engelli öğrencilerin sınava destek cihazlarını (işitme cihazları, teleskopik gözlükler, büyüteçler vb.) veya tıbbi ekipmanlarını (insülin pompası vb.) getirmelerine izin verilir.
 • Engelliliğe bağlı olarak, sınavlar, eğer uygunsa, çoktan seçmeli formatta hazırlanır; aksi halde engelli öğrenciler, sınavlara kendi istekleri doğrultusunda bilgisayardan girer.
 • Gerekirse, verilen sınavın terminolojisini bilen bir öğretmen, okuyucu / yazar olarak engelli öğrencilere sınavda eşlik etmek üzere atanır.
 • Görme engelli öğrenciler için imkânlar dâhilinde sınav kitapçıkları Braille formatında veya ses formatında hazırlanır ve kısmen görme bozukluğu olan öğrenciler için sınav kitapçıkları 16-18 punto büyüklüğünde yazılır.
 •  Engelliliği, yazmalarını veya okumalarını etkileyen görme engelli, işitme engelli ve fiziksel engelli öğrencilere verilen ekstra süre, sınav süresinin yarısıdır. Görme bozukluğu olan öğrenciler, şema / şekil içeren sorulardan muaftır.
 • Gerekirse, engelli öğrencilerin sınav sırasında sınavı gerçekleştirenin gözetiminde tuvalete gitmelerine izin verilir.

Değerlendirme erişim şartlarına sahip adaylar, İlk Basım Mayıs 2009, Güncelleme Mayıs 2011, Eylül 2013 ve Temmuz 2014.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.